Připojování nové rampy na mostní provizorium přinese řidičům omezení provozu. více

Od soboty 30. 4. je provoz v ulici Provazníkova v Brně veden v režimu 1+1.

Částečné omezení na ulici Provazníkova – 13. – 14. 11. 2021 více.

Motoristé v současné době neprojedou Dukelskou třídou, a to od křižovatky s Provazníkovou po křížení s Hálkovou – více

Řidiči projíždějí první březnový den ulicí Provazníkovou v Brně mohly sledovat betonáž posledního pole levého mostu maloměřické estakády.

více

Necelý měsíc je to od chvíle, kdy provoz se změnil režim provozu v oblasti Tomkova náměstí, kde probíhá stavba další části Velkého městského okruhu.

více

Stavba

Novinky

Proběhla poslední betonáž

Řidiči projíždějí první březnový den ulicí Provazníkovou v Brně mohly sledovat betonáž posledního pole levého mostu maloměřické estakády.

více

Staví se základy další zdi

Necelý měsíc je to od chvíle, kdy provoz se změnil režim provozu v oblasti Tomkova náměstí, kde probíhá stavba další části Velkého městského okruhu.

více

Práce v tunelu finišují

Pokládka kolejí v novém tramvajovém tunelu, který je součástí stavby velkého městského okruhu na ulici Žabovřeská, je už hotová. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic předpokládají, že první tramvaj tunelem projede v první polovině letošního roku.

více

Účel stavby

Stavba sestává s původních dvou samostatných akcí I/42 VMO Tomkovo náměstí a I/42 VMO Rokytova.

 

Vedeni trasy velkého městského okruhu je schváleno Územním plánem města Brna
(ÚpmB) z roku 1994, jako sběrná komunikace funkční skupiny B1 směrově rozdělená s
navrhovanou rychlostí 60 km/h.

Svým charakterem se stavba úseku velkého městského okruhu řadí jako novostavba.
Celková délka upravovaného úseku od začátku – portálu husovického tunelu až po ulici Karlovu činí 680 m.

Projektová dokumentace úseku „I/42 VMO Tomkovo náměstí“ řeší vybudování části velkého městského okruhu města Brna v úseku od jihovýchodního portálu Husovického tunelu po ulici Karlovu.

Nový městský okruh je v této části veden ve stávající trase silnice I/42 s mimoúrovňovým křížením Tomkova náměstí, dále přes řeku Svitavu a nad ulici Karlovu v navázání na pokračování stavby „I/42 VMO Rokytova“. Řešený úsek prochází severovýchodní častou města Brna – městskou častí Brno – sever a Brno – Maloměřice a Obřany. Navržená trasa městského okruhu prochází zastavěným územím města Brna.

V trase vedení novostavby velkého městského okruhu se nachází původní prefabrikovaný mostní objekt s evidenčním číslem 42-006, který bude nutné po částech demolovat. Nově jsou v této trase navrženy čtyři třípolové mostní objekty. Dva mostní objekty jsou navrženy kvůli přemostění Tomkova náměstí, další dva kvůli překonání řeky Svitavy.

Předmětem projektu je výstavba čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace kategorie MS4dc 24,0/21,0/60 a MR4dc 24,5/80, která je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně (VMO). Délka úseku Tomkovo náměstí je 680 m a délka úseku Rokytova je 569 m. Cílem projektu je odvedení dopravy na nově vybudovanou kapacitní komunikaci a dosažení z toho plynoucích pozitivních dopadů na plynulost a bezpečnost silničního provozu včetně zkrácení jízdní doby a zlepšení životního prostředí obyvatel podél stávající komunikace. Z hlediska celoměstské dopravní struktury VMO dojde k přerozdělení vnitřní a tranzitní dopravy a výraznému odlehčení vnitroměstských komunikací.

Křížení VMO s Tomkovým náměstím je řešeno mimoúrovňovým křížením MÚK deltovitého tvaru umožňující všesměrné propojení obou komunikací. Úsek VMO Rokytova kříží mimoúrovňově ulici Karlovu, Maloměřické seřaďovací nádraží, areál autoparku Svatoplukova a ulici Kulkovu.

Výhledově má na tuto stavbu navázat úsek „MÚK Rokytova – Jedovnická“ s vedením trasy nad Rokytovou ulicí do plánovaného tunelu pod „Akátkami“. Nově navržená komunikace na VMO umožní přímou jízdu vozidel ve směru od Tomkova náměstí na Vinohrady bez nutnosti průjezdu kolem židenických kasáren, která je v současnosti vzhledem k intenzitě provozu a kapacitě stávajících komunikací nevyhovující.

Celková délka úseku VMO Rokytova je 569 m, přičemž prvních 54 m se nachází na terénu a zbývajících 515 m na estakádě. Celý úsek je součástí trasy silnice I/42, která v řešeném úseku prochází zastavěným územím města Brna v jeho severovýchodní části územím městských částí Brno-sever, Maloměřice a Židenice. Svým charakterem je stavba zařazena jako novostavba. Většina trasy stavby je situovaná na mostní objekty, které jsou navržené samostatné pro každý jízdní směr.

 

Hlavní technické údaje I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí

– délka úpravy hlavní trasy je 680 m, kategorie MS 24 – sběrná místní komunikace funkční třídy B1 směrově rozdělená.

Trasa překračuje Tomkovo náměstí a poté řeku Svitavu a před Karlovou ulicí je již ve stávající trase.

Pro zajištění průjezdu vozidel vč. MHD s trolejovým vedením pod mostem na Tomkově náměstí je plánována výška průjezdu pod mostem pro nákladní dopravu 4,80 m ( 4,50 m směr Obřany).

Na hlavní trasu je připojeno 5 větví, zajišťujících připojení Tomkova náměstí a ul. Karlovy:

Větev Dukelská – VMO délky 164 m, obousměrná, dvoupruhová, kategorie MS 9/50.

Větev VMO – Kaloudova délky 128 m, jednosměrná, jednopruhová, šířka vozovky 7 m.

Větev Kaloudova – VMO délky 96 m, jednosměrná, jednopruhová, šířka vozovky 7 m.

Větev VMO- Karlova délky 256 m, jednosměrná, dvoupruhová, šířka vozovky 9 m.

Větev Karlova – VMO délky 240 m, jednosměrná, dvoupruhová, šířka vozovky 9 m.

Další silniční objekty : přeložka Provazníkovy dl. 260m, oprava Kaloudovy, rekonstrukce Tomkova nám., propojení Bratří Mrštíků – Kaloudova dl. 223, úprava Karlovy ulice.

4 mosty celkové délky 2 x (110,5 + 115,2), tj. 451,4 m.

opěrné zdi – délka 1 269 m

zárubní zeď – délka 92 m.

 

Na konci stavby se navrhuje napojení VMO na Rokytovu ulici a opačně, výhledově mimoúrovňová křižovatka Rokytova umožní propojení VMO s Rokytovou ulicí ve všech směrech. Úprava Rokytovy ulice v místě napojení ramp je vyvolanou investicí. Na základě požadavku ÚR je umožněna pozdější výstavba rampy odbočující z VMO ve směru od tunelu pod „Akátkami“ do Kulkovy ulice.

Kulkova ulice zůstane přímo napojena na ulici Svatoplukovu. Související stavbou, která musí být provedena v předstihu, je přemístění zastávek MHD u křižovatky Kulkova x Rokytova. Nové zastávky musí být zprovozněny před zrušením starých zastávek. Na VMO se nenavrhují chodníky pro veřejný pěší provoz.

Chodníky na mostech budou pouze revizní v souladu s ČSN 73 6201. V souladu se zmíněnou normou nejsou proti DUR na mostě navrženy nouzové zastavovací pruhy. Tím dochází k zúžení vozovky v běžném profilu mostu (mimo oblast křižovatky) o 2 m. Toto řešení je v souladu s uspořádáním ostatních úseků VMO a vychází z článku 6.2.2.5 ČSN 73 6201/2008: „Pruhy parkovací, zastavovací a zastávkové se na mostních objektech a v podjezdech nenavrhují“.

 

Hlavní technické údaje I/42 Brno VMO Rokytova

délka úpravy hlavní trasy je 576 m, z toho estakáda délky 522 m o12 polích

výška konstrukce nad terénem je až 15,26m.

kategorie MS 24 – sběrná místní komunikace funkční třídy B1 směrově rozdělená.

Trasa překračuje ulici Karlovu, Maloměřické nádraží, ulici Kulkovu a Rokytovu. Napojení na Karlovu je řešeno v předchozí stavbě Tomkovo náměstí, ulice Rokytova bude napojena 3 větvemi.

Větev Rokytova – VMO délky 169 m, na mostním objektu o 5 polích.

Větev VMO – Rokytova délky 180 m, na mostním objektu o 6 polích.

Větev Rokytova  – VMO tunel Agátky délky 55 m, na mostním objektu o 2 polích.

5 mostů celkové délky  2 x 522 +169 + 180 + 55    tj. 1448 m.

V celé délce trasy jsou navrženy protihluková opatření. Protihlukové stěny lemující chodníky u trasy budou navrženy i s průběžnou konstrukcí, zaručující bezpečnost chodců (zábradlí). Hlavní trasa je takřka v celém úseku vedena na opěrných zdech.

Vybudování tohoto úseku velkého městského okruhu je nezbytné pro jeho další mimoúrovňové pokračování přes Karlovu ulici, kolejové zhlaví Maloměřického nádraží, Kulkovu ulici až po napojení na Rokytovu ulici.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu v intravilánu města a nedojde na ploše zájmového území k zásahu do pozemků LPF – půd plnících funkci lesa. Zásah do pozemků ZPF bude pouze minimální. Jedná se o pozemky užitkových zahrad na půdách V. třídy ochrany zemědělské půdy, které jsou pro zemědělské účely postradatelné.

Harmonogram výstavby

Harmonogram byl aktualizován k 06/2021.

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 12. 1. 2011 a 17. 1. 2011 nabylo právní moci. V 04/2015 byl vydán aktuální záborový elaborát. Společně s městem Brno došlo k výkupu nemovitostí v záboru stavby. Z celkového počtu 66 listů vlastnictví je vypořádáno 58 (87,87 % – stav k 05/2021).

 

Některá jednání o výkupech pozemků a domů se zkomplikovala. ŘSD tak bylo donuceno přistoupit k vyvlastňovacímu řízení. Běží čtyři vyvlastňovací řízení. Proběhlo zpracování projektu ve stupni DSP/PDPS (podklad pro stavební povolení a soutěž na výběr zhotovitele stavby).

 

Vzhledem k novele zákona o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) bylo požádáno o vydání nového stanoviska. KÚ JMK vydal 6. 2. 2018 kladné stanovisko EIA. Koncem 10/2019 začala demolice osmi vybydlených rodinných domů v trase stavby, a to ve svahu v Provazníkově ulici.

Dne 8. 11. 2019 byly podány žádosti o vydání SP na všechny příslušné stavební úřady. Výběrové řízení na zhotovitele (včetně sousední stavby „I/42 Brno VMO – Rokytova“) bylo vypsáno 27. 1. 2020. Základní termín pro podávání nabídek byl sice stanoven do 30. 3. 2020, ale poté došlo k opakovanému prodloužení této lhůty. Ke zveřejnění nabídek došlo 4. 1. 2021 (podány byly tři nabídky).

 

Dne 1. 6. 2021 došlo k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. Dne 12. 5. 2020 zahájil KÚ JMK stavební řízení na 52 objektů (včetně sousední stavby „I/42 Brno VMO – Rokytova“). Ústní jednání se uskutečnilo 25. 6. 2020. K vydání SP na 52 SO došlo 4. 8. 2020. Dne 9. 12. 2020 ale MM Brna zveřejnil informaci o dvou podaných odvoláních proti vydanému SP (na 12 stavebních objektů).

 

KÚ JMK však 24. 3. 2021 odvolání zamítl, a tak vydané SP nabylo právní moci. Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat.

 

K oficiálnímu zahájení stavby došlo 28. 6. 2021.

zobrazit harmonogram